Certifikati

  • 4daaa67c-8872-4d81-b757-8471619cd2ad
  • 4daaa67c-8872-4d81-b757-8471619cd2ad

HACCP - certifikat za sigurnost hrane

cisk-haccap.jpg
Da bi va?a hrana bila ?to sigurnija, mi smo uveli najstro?iji sustav o sigurnosti hrane. Certifikat je izdan od strane CRNOGORSKOG Insituta ZA SERTIFIKACIJU I KVALITETA - CISK

?to je HACCP?
Analiza rizika (opasnosti) i kriti?ne kontrolne to?ke (u nastavku teksta HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point), je sistemski preventivni pristup sigurnosti hrane koji se odnosi ne samo na fizi?ke, kemijske i biolo?ke opasnosti, ve? i na preventivni postupak, kojim proizvo?a? promatra, vr?i kontrolu, identificira i analizira izvjesne kriti?ne to?ke u proizvodnji hrane, na kojima eventualno mo?e do?i do njihove kontaminacije. Odre?ivanje kriti?nih kontrolnih to?aka, u principu je nastavak analize opasnosti.

Certifikat za menad?ment ISO 9001

cisk-iso.jpg
Da bi sve fukcionisalo besprijekorno tijekom va?eg boravka uveli smo sustav kontrole menad?menta. Ni?ta ne brinite, nismo se pretvorili u robote, ve? smo zadr?ali srda?nost i ljubaznost po kojoj smo prepoznati. Certifikat je izdan od strane CRNOGORSKOG Insituta ZA SERTIFIKACIJU I KVALITETA - CISK

?to je ISO 9001?
ISO 9001 je me?unarodni standardni koji sadr?i zahtjeve za sustav upravljanja u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje s me?unarodno priznatim Klas emisii.